Obchodní podmínky Cmíral s.r.o. (internetový obchod)

Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu je

Cmíral s.r.o.

Velkoobchod pro kadeřníky

Sídlo společnosti: Ďáblická 949/4a, 182 00 Praha 8

IČO: 07704704

DIČ: CZ07704704

Tel: 286 584 478

Fax: 286 584 390

E-mail: cmiral@cmiral.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Miloš Cmíral – velkoobchod pro kadeřníky, se sídlem Ďáblická 949/4a, Praha 8 - Ďáblice, 182 00, identifikační číslo: 13787306, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cmiral.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.3. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.8. Zboží označené jen pro profesionály mohou používat a nakupovat jen osoby odborně vyškolené pro práci s těmito výrobky a pro nákup těchto výrobků je nutná registrace. Objednáním, vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky se kupující zavazuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionální použití a ví, jak s ním zacházet a používat jej. Objednávky bez registrace s platným IČ pro kadeřnictví nebudou vyřízeny. K nákupu profesionálního zboží též stačí zaslání kopie výučního listu v oboru kadeřnictví nebo potvrzení o studiu.

1.9. Registrovaným zákazníkům jsou pravidelně zasílány informace o aktuálních nabídkách.

1.10. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.11. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.12. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.13. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.14. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.15. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.16. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 1.16.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 1.16.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • 1.16.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.17. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.19. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

1.20. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.21. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně
 • na dobírku u přepravce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 5467429399 / 0800, vedený u společnosti: Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);*VŽDY JE NUTNO POČKAT NA ZASLÁNÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ,JELIKOŽ SE NEJPRVE KONTROLUJE DOSTUPNOST ZBOŽÍ Z OBJEDNÁVKY*
 • bezhotovostně platební kartou;

1.22. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.23. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21 % DPH.

1.24. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu a to na zboží přesahující částku 2.000,- nebo většího zboží na objednání, kde doručovací doba může být 20 – 30 dní.

1.25. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

1.26. Storno objednávky ze strany prodávajícího - Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.27. Spotřebitel (nemá IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na adresu naší provozovny. Kupující je v tomto případě povinen nás nejdříve kontaktovat a zaslat nám odstoupení od smlouvy písemnou formou (e-mailem či v balíku se zbožím), kde bude uvedeno jméno kupujícího a kopie faktury popř. také důvod odstoupení od smlouvy, což nám pomůže k rychlejšímu vyřízení záležitosti.

1.28. Pokud kupující při nákupu udává své identifikační číslo (IČ) pokládá se za „podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti“. Tím kupující přichází o ochranu, kterou by mu jako spotřebiteli poskytl zákon, tzn. že ztrácí možnost odstoupit od kupní smlouvy.

1.29. Zboží není možné zasílat zpět na dobírku, nebude převzato. Ihned po obdržení vráceného zboží, bude částka bez poštovného zaslána na adresu kupujícího nebo převedena na jeho účet. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.30. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.31. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.32. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Přeprava je realizována společností PPL CZ s.r.o.. Cena přepravy pro území České Republiky je 99,- Kč s DPH. Při nákupu nad 2500,- Kč je doprava zdarma.

Podle zvoleného způsobu platby je k ceně připočteno:

a)     dobírka: + 31,- Kč

b)     bankovní převod: + 0,- Kč

PPL balík – Slovensko: Lze realizovat pouze v kombinaci s platbou převodem. Balík bude doručován společností PPL CZ s.r.o. s dodáním 2 – 3 dny. Cena je 240,- Kč.

Doprava nábytku: Nábytek nezasíláme přepravními společnostmi. Cena dopravy nábytku naší dopravou je řešena se zákazníkem individuálně vždy před vystavením platebního dokladu a je stanovena v závislosti na vzdálenosti a váze objednaného zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Dopravou prodávajícího: Profesionální zákazníci /kadeřnické salony/ mají možnost dodání zboží prostřednictvím dopravy prodávajícího. Při odběru nad 1000,- se doprava neúčtuje Pro termín dopravy a její cenu kontaktujte nejbližší pobočku prodávajícího - PRAHA 8, LIBEREC, SOKOLOV, PLZEŇ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, VYŠKOV

Osobně: Zboží je možné si vyzvednout osobně, na základě předem potvrzené objednávky uskutečněné v našem e-shopu a po telefonickém nebo e-mailovém sdělení, že je zboží připraveno. Zboží je možné si vyzvednout na jakékoliv naší pobočce.

Seznam poboček:

PRAHA 8, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, Ďáblická 949/4a Tel: 286 584 478

PRAHA 1, 110 00 Praha 1, Hradební 3 Tel: 224 826 608

LIBEREC, 460 01 Liberec, Nitranská 418 Tel: 485 109 697

SOKOLOV, 356 01 Sokolov, Malé náměstí 2272 Tel: 352 625 535

PLZEŇ, 301 00 Plzeň, Resslova 7 Tel: 377 919 284

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01 České Budějovice, J. Š. Baara 39/a Tel: 387 312 351

VYŠKOV, 682 00 Vyškov, Dobrovského 3 Tel: 517 644 732

Doba uložení na prodejně je 14 dnů. Platba v hotovosti nebo kartou (pouze na prodejně v Praze, Plzni, Liberci a Sokolově).

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.33. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.34. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 1.34.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 1.34.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 1.34.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 1.34.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 1.34.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.35. Ustanovení uvedená v čl.: 1.33 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.36. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.37. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

1.38. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.39. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.40. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.41. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

1.42. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.43. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.44. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.45. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.46. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.47. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.48. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.49. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.50. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.51. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.47) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 1.51.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 1.51.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.52. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.53. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.54. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Elektronická evidence tržeb

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti. Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Informační povinnost prodejce Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

 

V Praze dne 1. března 2021

Kategorie

Objednávka po telefonu


Sledujte nás na

Přírodní vlasová kosmetika
Kontaktujte naše Obchodní zástupce