Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Společnost CMÍRAL s.r.o. se sídlem v Praze 8, Ďáblická 949/4a, IČ 07704704 prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen údaje) jsou považovány za přísně důvěrné a při jejich ochraně se držíme příslušných státních a evropských nařízení o ochraně osobních údajů.

V následujícím prohlášení o zpracování osobních údajů vám poskytujeme přehled o tom, jaký druh údajů za jakým účelem shromažďujeme.


Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Uchováváme ty informace, které jsme od Vás se souhlasem získali v závislosti na tom, které

z našich služeb využíváte. Například pokud u nás nakupujete na našich prodejnách, pokud jste se zaregistrovali na našem e-shopu či do věrnostních klubů, zúčastnili se soutěží, nebo když jste si objednali zasílání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv nebo když nás kontaktujete.

Vaše údaje také získáváme z veřejně přístupných rejstříků a seznamů (Živnostenský rejstřík).

Těmito údaji se rozumí zejména Vaše jméno a příjmení, fakturační případně dodací adresa,

e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení. IČ a DIČ podnikající fyzické osoby, informace o nákupu, Po přihlášení do systému evidujeme informace o návštěvě určité stránky a prohlídnutí obsahu webové aplikace, IP adresu počítače, informace o používání stránek přihlášených uživatelů získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.


Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány zejména za účelem naší obchodní činnosti, poskytování a nabízení služeb, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů, komunikace s Vámi. Dále pak za účelem ochrany práv a našich oprávněných zájmů, řešení sporů (kamerový systém k ochraně majetku, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu). Budou také využívány pro naše marketingové akce a nabídky, obchodní sdělení a soutěže. Údaje budeme využívat ke zkvalitnění našich služeb a obsahu Webové aplikace (zpracování cookies z internetových stránek provozovaných naší společností k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní).

Zpracováváme Vaše údaje s Vašim souhlasem s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas.


Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce (společnost Miloš Cmíral). Zpracování je prováděno převážně v provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci pro interní evidenci údajů. Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vaše osobní údaje budou předány zpracovatelům či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, pro zprostředkování členství ve věrnostním klubu, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný například pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Právo na informace, vymazání

Máte právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění naší zákonné povinnosti či ochraně oprávněných zájmů. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu než souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených

v platných právní předpisech).

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informace o jejich zpracování. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajů.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme účtovat přiměřenou úhradu

za administrativní náklady s tím spojené.

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování Vašich údajů, které je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení, požádat o jejich aktualizaci, provedení opravy nebo výmaz.

Žádost je třeba podat písemně na naše kontaktní adresy (Ďáblická 949/4a, 182 00 Praha 8, cmiral@cmiral.cz). Máte taktéž právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 27, 170 00, www.uoou.cz).


V Praze dne 25. 5. 2018